หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่
 
ส่งเสริมให้การสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและคนชรา ให้ได้รับเบี้ยยังชีพถ้วนหน้า
 
ส่งเสริมระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ
 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ/เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
 
พัฒนาองค์การและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ควบคู่กับการส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา