หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 


 
 
 
 
 
   
 
 
 

เร่งรัดพัฒนาการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในชุมชน หมู่บ้านอย่างระบบ ให้มีการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายพร้อมทั้งผลักดันการก่อสร้างถนน - ท่อเหลี่ยม เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้องพร้อมกับซ่อมแซมปรับปรุงถนนเดิมชำรุด ให้ใช้การได้ดีดังเดิม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลิตทางการเกษตร

ส่งเสริมและบำรุงรักษาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค จัดให้มีการขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร แก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน สำหรับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ขอรับการสนับสนุน จากหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้าง

ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มเก่า เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เนื่องจากการขยายตัวของบ้านเรือนราษฎร