หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
   
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน


นายชัชวาลย์ เรืองสันเทียะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
 
 


นายเอนก จันทวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์จอม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวเบญญาภา ธิยัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายณัฐเศรษฐ จันทร์จอม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางพรนภา ปุงชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายพรเทพ คำภีร์
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)


นายเดือนเพ็ญ มูลเหลา
คนงานทั่วไป