หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลหลักด่าน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตำบลหลักด่านอยู่กันอย่างเรียบง่าย สร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และด้านศาสนาวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้ชาวตำบลมีจิตใจที่ดีงาม และมีความพร้อมในการช่วยกันสรรค์สร้าง ให้ตำบลหลักด่านให้น่าอยู่ต่อไป
 

วัด จำนวน 5 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 11 แห่ง

ป้อมสายตรวจตำบลหลักด่าน
    จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนในพื้นที่ มีทั้งหมด จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านหลักด่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน จำนวน 2 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนชาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนาว
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักด่าน
    จำนวน 1 แห่ง

สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยกะโปะ
    จำนวน 1 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-029-904