กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แผนพัฒนาฯ หนังสือสั่งการ
 
พช 0023.5/ว271 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2562 ]     
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว268 การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติแบบแจ้งสำรวจข้อมูลการดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะของอปทฯ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 1993 การสำรวจข้อมูลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว1985 ขอเลื่อนประชุมผ่านระบบ Web Conference [ 23 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว269 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลองก่อนกำหนด  [ 23 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1987 แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี Go Green Plus [ 23 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 1949 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ ไตรมาส 3 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 1950 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า [ 22 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว1952 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง อทก. รุ่นที่ 3 - 4 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว1954 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 22 - 24 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว1953 แ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 19 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 1936 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 2562  [ 19 เม.ย. 2562 ]   
พช0023.3/ว 1916 แจ้งรายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]   
พช0023.ว1940 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่45-54 [ 19 เม.ย. 2562 ]   
พช0023.1/ว1939 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต่ำ และหลูกสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2 [ 19 เม.ย. 2562 ]   
พช 0023.3/ว 1926 ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 [ 19 เม.ย. 2562 ]   
พช 0023.3/ว 1942 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 19 เม.ย. 2562 ]   
พช0023.1/ว1908 1-โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการงานทั่วไปรุ่นที่10 [ 18 เม.ย. 2562 ]   
พช0023.1/ว1908 2-โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการงานทั่วไปรุ่นที่10 [ 18 เม.ย. 2562 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1658  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 11-20 สน.บถ. มท 0809.4/ว1656 [รายชื่อ]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ต.ค. 2561)    อ่าน 169  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 143  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 มี.ค. 2561)    อ่าน 267  ตอบ 0  
 
 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ซีพีสำนักงานปลัด [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศห้อง ICT อบต.ศรีมงคล [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ สำนักงานปลัด [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถส่วนกลาง รถยนต [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน(สายหมู่ที่ 9-หมู่ที่ 1)หมู่ที่ 9 บ้านห้วยใหญ่ใ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายดง ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารและของดีอำเภอวังโป่ง ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2562 - วั [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.วังโป่ง เทศบาลตำบลวังโป่งจัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาส [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมการ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คือ วัคซีนป้องกันโรคพ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คือ ตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิว [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นาเกาะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยใหญ่ โครงการปรับปรุงท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำเดื่อเหนือ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
   
อบต.ซับสมบูรณ์  เว็บไซต์ อบต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียนบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 เม.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 12065  ตอบ 40
อบต.บ้านโคก เว็บไซต์ อบต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 182  ตอบ 3
ทต.ตาลเดี่ยว ร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นได้แล้วที่ี่นี่ (9 เม.ย. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ชอนไพร สอบถาม เรื่องการตรวจสอบพื้นที่ที่ดินทำกินของนางปัด ฮิทธิ ว่าอยูในเขตพื้นที่สาธา (8 เม.ย. 2562)    อ่าน 615  ตอบ 1
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (8 เม.ย. 2562)    อ่าน 8158  ตอบ 22
ทต.บัววัฒนา กล้องวงจรปิด หน้าทางเข้าผู้ใหญ่บ้าน ม.7 (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 51  ตอบ 1
อบต.ท่าพล น้ำเเล้ง (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 681  ตอบ 2
อบต.บ้านไร่ อยากโอนย้ายกลับบ้าน (23 ก.พ. 2562)    อ่าน 666  ตอบ 1
อบต.ตะเบาะ เว็บไซต์ อบต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ก.พ. 2562)    อ่าน 120  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา ขอสอบถามเทศบาลบัววัฒนามีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลรึปล่าวคะ (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 369  ตอบ 4
อบต.หนองแจง ค่าขยะ (5 ก.พ. 2562)    อ่าน 122  ตอบ 0
อบต.หินฮาว สอบถามรายละเ * * * ยดเกี่ยวกับ “นางหา ศรียา * * * ล” (2 ม.ค. 2562)    อ่าน 201  ตอบ 2
อบต.ระวิง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ระวิง อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 563  ตอบ 1
อบต.หนองแจง ติดต่อ สนง. (24 พ.ย. 2561)    อ่าน 123  ตอบ 1
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หลักด่าน พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การสื่อสารภายในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนนสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  น้ำประปา
 
 
 
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-ลานหินเลยดั้น